Fakta om hunger


Foto: WFP/Rein Skullerud

Hunger: kroppens signal om att den behöver energi (kalorier) och att du behöver äta. Hunger kan leda till fel- och undernäring.

Felnäring: Definieras som ett tillstånd där kroppens fysik är försvagat till den grad att den inte längre kan utveckla och upprätthålla de naturliga funktionerna till exempel att genomföra en graviditet, amning, inlärning, utföra fysiskt arbete samt motstå och återhämta sig snabbt efter sjukdomar. Felnäring täcker många tillstånd: Allt ifrån att vara farligt smal (se undervikt), nedsatt tillväxt i förhållande till ålder (se stunting/hämmad tillväxt) och/eller brist på vitaminer och mineraler till att vara överviktig.

Undernäring: Beskriver tillståndet hos människor vars dagliga livsmedelsintag inte täcker tillräckligt med kalorier (energi) för att uppfylla de grundläggande fysiologiska behoven. Termen är ett mått på ett lands förmåga att få tillgång till mat (livsmedelssäkerhet) och kommer från Food Balance Sheets, som utarbetas av FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO).

Hämmad tillväxt (stunting): Beskriver låg ålder; en indikator på kronisk undernäring beräknas genom att jämföra ett barns längd i förhållande till ålder i relation till befolkningsgrupper med välnärda och friska barn. Enligt UN Standing Committee on Nutrition's 5th Report on the World Nutrition Situation (2005) är nästan en tredjedel av alla barn drabbade av hämmad tillväxt.

Akut undernäring: Betecknar en plötslig och allvarlig process som har lett till en kraftig viktminskning, vanligen i samband med svält och/eller sjukdom. Akut undernäring mäts genom att jämföra ett barns vikt i förhållande till dess längd i relation till välnärda och friska barn. Används ofta för att bedöma hur allvarlig en katastrof är, eftersom det finns ett starkt samband mellan akut undernäring och dödlighet.

Undervikt: Mäts genom att jämföra ett barns vikt i förhållande till dess ålder i relation till befolkningsgrupper med välnärda och friska barn. Det beräknas att 3,7 miljoner dödsfall bland barn under fem är relaterade till undervikt hos antingen barnet eller mamman (Källa: Comparative Quantification of Health Risks, 2004).

Hungersnöd: Det finns tre förbehåll som måste vara gällande innan svält kan förklaras i ett land:

- Minst 20 procent av hushållen har extrem brist på mat och har svårt att klara sig själva.

- Förekomsten av global akut undernäring måste vara högre än 30 procent.

- Dödligheten måste vara högre än 2 dödsfall per 10 000 människor per dag.

Läs fakta om hunger i olika länder i WFP:s "Hungerfakta"-serie: