Frågor om hunger


Finns det tillräckligt med mat i världen?
Ja, det finns tillräckligt mycket mat för att hela världens befolkning skulle kunna leva ett friskt och produktivt liv.

Vad är hunger?
Upplevelsen av hunger – en tom mage – är lika för alla. Men hunger tar sig uttryck på olika sätt och mäts olika:

  • Undernäring (undernourishment) beskriver främst tillståndet för en person som inte får i sig tillräckligt mycket kalorier (energi) för att möta kroppens fysiologiska minimikrav, men kan också användas för brist på andra näringsämnen, t.ex. vitaminer och mineraler (då engelskans undernutrution). Antalet undernärda människor i världen i dag är 842 miljoner människor. De flesta av dessa bor i utvecklingsländer.
  • Felnäring beskriver mer än bara hur mycket en person äter och inte äter. Felnäring kännetecknas av ett otillräckligt intag av protein, energi- och mikronäringsämnen. Ordet inbegriper flera tillstånd, som undernäring men också övervikt. Felnäring går hand i hand med vanlig förekomst av infektioner och sjukdomar. För en felnärd person kan vanliga infektioner som mässling och diarre ofta vara dödliga. Felnäring mäts inte i den mängd mat en person äter utan genom att mäta och jämföra fysisk kroppsvikt, längd och ålder.
  • Avmagring är ett uttryck för allvarlig viktminskning och akut undernäring, vanligen orsakade av en plötslig katastrof som orsakar svält eller sjukdomar.

Vilka är det som drabbas av hunger?
I motsats till den bild som medierna skapar, orsakar naturkatastrofer, krig och andra katastrofer endast en liten andel hungerns offer - under 8 procent. Få människor är medvetna om att det finns 842 miljoner hungrande människor bortom meidernas radie, som det inte berättas om i tidningar, radio och tv. Det är mer än befolkningen i USA, Japan och Europa tillsammans.  Hunger drabbar människor i alla åldrar, från spädbarn vars mödrar inte kan producera tillräckligt med mjölk till äldre personer som inte har några anhöriga som tar hand om dem. Hungern är som störst bland de arbetslösa i de stora städernas slumområden, bland jordbrukare utan markrättigheter samt bland barn och sjuka människor som är i behov av speciell diet för att överleva. Generellt räknas kvinnor, barn och landsbygdsbefolkning till de mest hungriga.

Var är hungerproblematiken som störst?
Det är utvecklingsländerna i östra, centrala och södra Afrika som har den högsta andelen hungrande per capita i världen. Av de 870 miljoner kroniskt hungriga människorna i världen lever mer än hälften i Asien och runt en fjärdedel i Afrika söder om Sahara.

Tre av fyra undernärda lever i länder med låg inkomst på landsbygden i utvecklingsländer, men tendensen visar att antalet hungrande växer i städerna.

Är antalet hungrande på väg att minska?
Medan antalet personer som lider av kronisk hunger minskat under 80-talet och under första hälften av 90-talet har det sakta men säkert ökat under det senaste årtiondet. Siffror från FAO visar att antalet har ökat i alla delar av världen, med undantag för Latinamerika och Karibien, från 1995 till 1997, och 2004 till 2006. Men även i Latinamerika har den positiva utvecklingen stagnerat på grund av höga matpriser och den nuvarande globala ekonomiska situationen.

Var åttonde person får i dag inte tillräckligt med mat för att leva ett friskt och aktivt liv. Detta innebär att hunger är den största hälsorisken i världen - större än aids, malaria och tuberkulos tillsammans.

Hur drabbar felnäring oss?
Begreppet felnäring omfattar en rad hälsorisker; till exempel att vara farligt och ohälsosamt smal (undernärd), att ha växthämmats eller att lida av brist på vitaminer och mineraler. Även övervikt kan vara ett symptom på felnäring, om en person får i sig fel typ av mat.

Symptom på felnäring är:

  • Avmagring är en indikator på akut undernäring. Tillståndet är oftast en följd av en händelse som orsakar plötslig hunger och kraftig viktnedgång. 
  • Växhämmning är en indikator på kronisk undernäring, vilket återspeglar en befolkning som lidit av hunger under en längre period och därmed kroniskt hämmats i växten. Kronisk undernäring kan mätas genom att jämföra längden på ett undernärt barn med längden på friska barn i samma ålder. 
  • Undernäring mäts genom att ta förhållandet mellan vikt och ålder för ett barn och jämföra med barn ifrån en befolkning med friska barn. Antalet barn i utvecklingsländer som är underviktiga uppskattas till 146 miljoner.

 

Vill du ha mer information om hunger? Här finns mer statistik!