Sverige och FN:s livsmedelsprogram

Publicerad 13 november 2015

Sverige är en av WFP:s viktigaste partners. Sverige bidrar till WFP med tillförlitlig och flexibel finansiering och genom att aktivt delta i policydiskussioner angående WFP:s operativa inriktning.

Sverige är en av FN:s livsmedelsprograms (WFP) viktigaste partners. Genom att regelbundet bidra med finansiering och genom att vara aktiv i policydiskussioner representerar Sverige det ideala givarlandet: Det hjälper WFP att arbeta effektivt vid omedelbara kriser samtidigt som det bidrar till att stärka organisationen på sikt. Sverige är för närvarande även en uppskattad medlem av WFP:s styrelse, där Sverige lyfter fram frågor som kostnadseffektivitet och ökad samordning mellan humanitära organisationer.

Sveriges viktiga bidrag
Det är just i en kris så som exempelvis jordbävningen i Nepal i april 2015 som WFP:s multilaterala (icke-öronmärkta) finansiella stöd är avgörande. Det gör det möjligt att reagera snabbt och effektivt där behoven är som störst. Sverige ärtillsammans med andra nordiska länder, en av de största multilaterala bidragsgivarna till WFP. Sverige är dessutom en av de främsta givarna till WFPs akuta svarsmedel (Immediate Response Account, IRA).

År 2015 uppgick Sveriges stöd till WFP till SEK 647,7 miljoner, tilldelat WFP från dels Utrikesdepartementet (UD), dels Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida). SEK 97,2 miljoner gick till direkt multilateralt stöd och SEK 550,6 miljoner till obundet multilaterals stöd. År 2013 uppgick Sveriges stöd till WFP till SEK 675 miljoner. Detta generösa stöd gjorde Sverige till WFP:s åttonde största givare för året, och den fjärde största bidragsgivaren per capita. Också viktigt att nämna är att Sverige har varit WFP:s största givare av flexibelt bistånd de senaste fem åren i rad, och ger därmed årligen ca SEK 571 miljoner i flexibelt bistånd till WFP. Sverige tillhandahåller genom UD ett årligt kärnbidrag till WFP som organisationen, under vissa villkor, är fri att allokera till de platser och verksamhetsområden som har de mest akuta behoven. Dessa typer av flexibla bidrag säkerhetställer att WFP:s hjälp når de som behöver den mest, ofta personer som drabbats av plötsliga katastrofer eller som lever i långdragna krissituationer som inte når nyheterna eller får tillräcklig politisk uppmärksamhet. Sveriges flexibla stöd till WFP är därför särskilt uppskattat.

Genom Sida ger Sverige också direkt stöd till några av WFP:s mest kritiska insatser. I 2012 stöttade Sida WFP med totalt SEK69 miljoner, stöd som gick till WFP:s aktiviteter i länder som Afghanistan, Niger och Tchad. Sidas generösa stöd till WFP har bidragit till livräddande insatser för miljontals människor i utsatta platser runt om i världen. Ett annat område där Sverige har gett stort stöd till WFP är i organisationens introduktion av Kontanter och Värdebevis som innovativa sätt att tillhandahålla livsmedelsbistånd. Genom att distribuera kontanter eller värdebevis i stället för mat kan WFP, när förutsättningarna är de rätta, ge biståndsmottagare ökad valfrihet och värdighet samtidigt som den lokala ekonomin stöttas. Sveriges generösa bidrag till expanderingen av WFP:s Kontant- och Värdebevisprogram har hjälpt WFP att utveckla den kompetens som behövs för att implementera den här typen av aktiviteter i stor skala. 

 

Sverige bidrar till WFP med tillförlitlig och flexibel finansiering och genom att vara aktiv i policydiskussioner angående WFP:s operativa inriktning. Bild: WFP/Heather Hill

Sveriges stöd till WFP sker inte alltid genom kontanta bidrag eller diskussionsinlägg i WFP:s styrelserum. Sverige bidrar också med personal till WFP genom sina Standby Partner- och Junior Professional Officer (JPO)- program. Det svenska Standby Partner- programmet sköts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som förser WFP med sakkunnig personal och tekniska lösningar i nödsituationer. Vanligast är att svenska ingenjörer eller logistiker skickas för att bistå WFP med den omedelbara responsen efter katastrofer. Ett sådant exempel är Sveriges stöd till WFP:s basläger och lastbilsflotta efter jordbävningen i Haiti 2010. Genom JPO-programmet kan unga välutbildade svenskar som söker en karriär inom FN bli anställda hos WFP under två till tre år med hjälp av finansiering från Sida. Vanligtvis innefattar anställningen en period på WFP:s huvudkontor och en period i fält. Svenska JPOs har ett mycket gott rykte och är högt efterfrågade för WFP:s insatser runt om i världen.

Läs mer om Sveriges arbete genom FN:s livsmedelsprogram på regeringens hemsida här