Översikt: Centralafrikanska republiken

Publicerad 02 juni 2015

Det finns 5 kriser i världen idag som är klassade som den allvarligaste och värsta sortens kris, så kallade L3 kriser. Krisen i Centralafrikanska Republiken utgör en av dessa L3 kriser. Här kan du läsa med om situationen i landet och vad WFP gör där.

Centralafrikanska republiken (CAR) har, i över ett år, varit fast i den värsta politiska och humanitära krisen i landets historia. Med mer än 600,000 internflyktingar i maj 2014 fortsatta våldet påverka hela befolkningen i CAR. 1,6 miljoner människor är påverkade av den osäkra matsituationen. Krisen har blivit en av de största utmaningarna för det humanitära och det internationella samfundet.

Livsmedelsförsörjningen har försämrats betydligt sedan början av krisen. 1,6 miljoner människor, vilket utgör 35 procent av befolkningen, är i akut behov av att få stöd i form av mat. 60 procent av hushållen har uppgett att deras matförråd var helt uttömda redan i december 2013, och 90 procent berättar att de bara har möjlighet att äta en måltid om dagen (MIRA januari 2014).

Många väpnade konflikter har orsakat stora interna flyktingströmmar under de senaste tjugo åren i den Centralafrikanska republiken. Den senaste krisen har drivit mer än 350,000 människor på flykt ut ur landet, främst över gränsen till Kamerun, Tchad och Demokratiska republiken Kongo (DRC).

Trots regeringens ansträngningar för att återställa fred och investeringar i utveckling, kämpar landet fortfarande med fortsatt våld och konflikter.

WFP i Centralafrikanska republiken

WFP: s verksamhet bedrivs genom tre projekt till stöd för Millenniemålen (MDG) nummer 1-6 för att lösa landets komplexa utmaningar. Verksamheten är i linje med de nationella strategierna och i enlighet med de humanitära partnerorganisationernas insatser.

WFP genomför en långsiktig återhämtning och nödhjälps operation (Recovery and Relief Operation, PRRO) i den konfliktdrabbade norra delen av landet, liksom i delar av de sydöstra och sydvästra områdena i landet. Detta projekt syftar till att rädda liv, förbättra livsmedelsförsörjningen och näringen samt återuppbygga möjligheterna till självförsörjning. Genom att distribuera mat hjälper WFP 19,000 internflyktingar och återvändande samt 14,000 flyktingar. WFP ger näringstillskott till 20,000 undernärda barn (6-59 månader), 6300 undernärda mödrar och 2700 personer som har gravt undernärda barn under behandling. Dessutom hjälper WFP 2,400 människor som lever med HIV genom ett pilotprojekt inriktat på att ge mat till HIV-smittade under behandlingen. Utöver detta ger WFP skolmat så att 

55,000elever så de kan komma tillbaka till skolan. Och genom mat-för-arbete projektet ges 76,000 personer mat för att de hjälper till att exempelvis skydda odlingar och återuppbygga grundläggande infrastruktur. WFP ger även teknisk utbildning och stöd till avväpning, demobilisering och återanpassning. Med förbehåll för godkännande, kommer en ny budget möjliggöra att WFP kan stötta ytterligare 120,000 personer med mathjälp.

I den södra delen av landet ger WFP skolmåltider till 76,000 elever och 4300 förskolebarn för att främja deltagande och registrering i skolan. WFP ger också näringstillskott till 45,000 undernärda barn samt till gravida och ammande mammor för att förebygga och behandla undernäring och akut undernäring.

Dessutom sköter WFP FN: s humanitära Flyg Service (UNHAS). UNHAS erbjuder transport för det humanitära samfundet till områden som annars är otillgängliga på grund av otrygghet, dålig infrastruktur, översvämningar och liknande. Fler än 40 humanitära organisationer förlitar sig på UNHAS. UNHAS arbetar i genomsnitt under 188 timmar per månad och transporterar 545 passagerare och 6,2 ton last. Evakuering av säkerhets- och medicinska skäl utförs efter behov. UNHAS når ut till alla 27 destinationer i CAR, även platser belägna i rebellkontrollerade områden.

År 2015 planerar WFP att ge nödhjälp till mer än 1,2 miljoner människor i Centralafrikanska republiken. I mars 2015 nådde WFP själva mer än 510,000 människor i hela landet. Förutom livsmedelsbistånd, har WFP organiserat för att nå ut med näringstillskott för undernärda barn och mödrar samt för att distribuera matkuponger till 100,000 människor som drabbats av konflikten i Centralafrikanska republiken.

WFP har funnits i Centralafrikanska republiken sedan 1969.


Foton: WFP/Alexis Masciarelli


Läs mer:
Hungerkris i Centralafrikanska republiken; överblick:  (14/04/2014)

http://sv.wfp.org/news/news-release/hungerskris-i-centralafrikanska-republiken-%C3%B6verblick

10 fakta om hunger i CAR: (04/02/2015)
http://sv.wfp.org/stories/10-fakta-om-hunger-i-demokratiska-republiken-kongo

Bortglömd kris i Centralafrikanska republiken kan sluta i tragedi: (20/03/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/bortgl%C3%B6md-kris-i-centralafrikanska-republiken-kan-sluta-i-tragedi

Massiv flykt från våldsdrabbade Centralafrikanska republiken kan leda till en regional kris: (25/02/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/bortgl%C3%B6md-kris-i-centralafrikanska-republiken-kan-sluta-i-tragedi

Luftbro medmatleveranser från WFP till Centralafrikanska republiken ska avvärja allvarlig hungerkris: (13/02/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/luftbro-med-matleveranser-fr%C3%A5n-wfp-till-centralafrikanska-republiken-ska-avv%C3%A4rja-allvarlig-hungerkri

Centralafrikanska republiken: Nio hungerfakta: (17/01/2014)
http://sv.wfp.org/stories/centralafrikanska-republiken-nio-hungerfakta

I Centralafrikanska republiken har WFP snart slut på mat mitt under blodig konflikt: (20/01/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/i-centralafrikanska-republiken-har-wfp-snart-slut-p%C3%A5-mat-mitt-under-blodig-konflikt

Video: WFP återupptar matutdelning vid Banguis flygplats o Centralafrikanska republiken (10/01/2014)
http://sv.wfp.org/videos/wfp-%C3%A5terupptar-matutdelning-vid-banguis-flygplats-i-centralafrikanska-republiken

Livsviktigt att säkra matförsörjningsvägarna till hungrande i Centralafrikanska republiken (28/01/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/livsviktigt-att-s%C3%A4kra-matf%C3%B6rs%C3%B6rjningsv%C3%A4garna-till-hungrande-i-centralafrikanska-republiken

WFP återupptar matutdelning till fördrivna familjer vid Banguis flygplats i Centralafrikanska republiken (08/01/2014)
http://sv.wfp.org/news/news-release/wfp-%C3%A5terupptar-matutdelning-till-f%C3%B6rdrivna-familjer-vid-banguis-flygplats-i-centralafrikanska-republ

Flykting från CAR: ”Hur mitt liv har förändrats” (29/07/2014)
http://sv.wfp.org/stories/flykting-fr%C3%A5n-car-hur-mitt-liv-har-f%C3%B6r%C3%A4ndrats