Skip to main content

Sverige är en av WFP:s viktigaste strategiska partners som bidrar med tillförlitlig och flexibel finansiering samt ett aktivt deltagande i gemensamt påverkans- och policyarbete. Under det senaste årtiondet har Sverige varit bland WFP:s största flexibla givare och är en stark förespråkare för ett gott humanitärt partnerskap.

Flexibel finansiering - eller kärnstöd som det också kan kallas - är bidrag som inte är öronmärkta till specifika insatser eller länder, utan WFP kan administrera pengarna till de kriser där behoven är som störst. Den typen av finansiering ger WFP flexibilitet för att kunna tillhandahålla livsavgörande humanitär assistans under bortglömda kriser, utföra snabba återhämtningsinsatser efter kriser och förbättra arbetet för att nå de mest utsatta. Att snabbt kunna utnyttja resurser där behovet är som störst utgör kärnan för WFP:s snabba responskapacitet och beredskap för att minska kostnaderna och effekterna av olika katastrofer.

Flexibel finansiering är också centralt för WFP:s arbete med sambandet mellan humanitära frågor, utveckling och fred – genom livsmedelsassistans som främjar stabilitet och förhindrar återkommande konflikt. Oväntade och långvariga kriser betonar vikten av flexibel finansiering för att WFP ska kunna fortsätta att agera snabbt och flexibelt och tillhandahålla assistans till människor under och efter krisen. 

WFP får stöd av och samarbetar med flera svenska partners, som exempelvis det svenska utrikesdepartementet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).