Skip to main content

Väpnade konflikter, massflykt och katastrofer blir allt allvarligare och humanitär hjälp förblir en hörnsten i det globala styrsystemet. Under fem decennier har FN:s World Food Programme (WFP) bekämpat kriser och tack vare detta har WFP byggt upp en omfattande kompetens och kapacitet inom försörjningskedjor, teknik och akut telekommunikation – ofta i de mest utmanande situationerna. Denna erfarenhet har gett WFP möjligheten att utvidga sin kapacitet, och vi kan nu också stödja akut-beredskap samt långsiktigt utvecklingsarbete, beroende på de lokala förhållanden.

Med en åtstramad finansiering och höga förväntningar på effektivitet, läggs allt större press på det humanitära samfundet att samarbeta, samt att effektivisera sina processer och slå ihop sina resurser. WFP driver ett nära samarbete med sina branschpartners, och gör sina tillgångar och funktioner tillgängliga för andra humanitära aktörer så att de kan rädda fler liv snabbare och utföra sitt arbete till en lägre kostnad för både givare och miljön.

Tack vare WFP:s globala efterfrågan på mat, varor och tjänster kan vi erbjuda våra partners konkurrenskraftiga marknadsräntor, snabb leverans och kostnadseffektivitet.

WFP leder även de så kallade Logistics Cluster och Emergency Telecommunications Cluster (ETC), samt delvis det s.k. Food Security Cluster. Som den ledande organisationen i dessa nätverk koordinerar WFP insatserna vid utbredda nödsituationer på uppdrag av det humanitära samfundet. Logistics Cluster och ETC underlättar tillgången till delad logistik och telekommunikationstjänster för att bland annat främja effektiv riskkommunikation och ett effektivt tillhandahållande av avgörande assistans i mycket svåra kontexter. Food Security Cluster samordnar livsmedelsförsörjning under en humanitär kris och ansvarar för frågor såsom matens tillgång och användning.

Tjänster som görs av WFP åt andra FN-organ, NGOs och statliga institutioner

Upphandling av livsmedel, förnödenheter och operativ utrustning
Exempel på saker som WFP kan upphandla till partners är: speciell näringsrik mat för barn, vatten och sanitetsobjekt, mobila lager, fordon och kristelekommunikationsutrustning.
Lager för krissituationer och förberedelse
WFP erbjuder förvaring av en mängd olika livsmedel och förnödenheter. Allt från familjetält till matlagningsset och annan operativ utrustning. Dessa kan förvaras i FN:s humanitära insats-depåer (UNHRD). WFP har också ett nätverk bestående av sex strategiskt belägna globala ’’hubbar’’ i katastrofdrabbade områden, samt hundratals lager i de länder där WFP arbetar. På begäran kan WFP också erbjuda kylförvaring för temperaturkänsliga produkter såsom läkemedel.
Godstransporter
WFP samarbetar med lokala, regionala och globala nätverk av transportföretag. På detta sätt kan WFP transportera livsmedel och andra förnödenheter till egna projekt men även till partners projekt.
Telekommunikation och IT-tjänster
På begäran från humanitära partners kan WFP distribuera telekommunikation och bidra med IT-experter för att etablera vitala kommunikationskanaler i områden som är svåra att nå. Det möjliggör för de humanitära arbetarna att fortsätta det viktiga arbetet med att ge stöd till de människor vi arbetar med.
Flygtransporter
I 23 länder erbjuder WFP flygtransporter till biståndsarbetare för att de ska kunna nå de områden som för närvarande inte kan nås på något annat sätt, antingen på grund av osäkerhet, brist på infrastruktur eller icke existerande flygtrafik. Genom FN:s humanitära flygservice (UNHAS), ger WFP humanitära aktörer en möjlighet att fortsätta stödja de många utsatta familjer och samhällen som behöver hjälp.
Lagring och hantering
Som en fristående tjänst eller som en del av ett servicepaket, hanterar WFP lager och anställer lokala företag samt personal för att säkra korrekt lagring och handlande av livsmedel och produkter för krissituationer.
Teknikstöd
WFP har branschledande expertis inom humanitär teknik som vi erbjuder till regeringar, icke-statliga organisationer och andra FN-organisationer på begäran. Dessa tjänster innefattar tillgång till infrastruktur, reparation av landningsbanor, återuppbyggnad av broar, infrastruktur för krisförberedelse och hållbara energilösningar.
Medicinskt välmående och logi-tjänster
Välbefinnandet hos humanitär personal är en förutsättning för att säkerställa att de WFP hjälper får den hjälp de behöver. Detta inkluderar WFP:s kontrakt för vaccinationer till fältbaserad personal, logi i WFP:s gästhus i de länder där vi arbetar och en ny metodologi för att få ergonomiska arbetsstationer även på de svåråtkomliga platserna.