Skip to main content

Jämställdhet är en förutsättning för att nå en värld utan hunger och för att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna utöva sina mänskliga rättigheter, inklusive rätten till tillräckligt med mat. Därför är strävan att uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt (Globala målet 5) centralt för att uppfylla FN:s World Food Programmes (WFP) mandat. 

Vart vi än arbetar måste vi angripa de ojämlikheter som diskriminerar kvinnor och flickor, och istället förespråka jämställdhet och egenmakt för alla. Framförallt under humanitära kriser och konflikter då människors otryggade livsmedelsförsörjning och felnäring ofta försämras.

För att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för alla människor behöver policys för livsmedelsassistans och de olika programmen skapa förutsättningar som främjar, snarare än underminerar jämställdhet och kvinnors egenmakt. Kvinnors egenmakt är ett viktigt medel för att uppnå jämlikhet mellan könen. Det handlar om att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att bestämma och forma sina egna liv och bidra till att forma familjens och samhällets liv.

Under de senaste 20 åren har WFP:s genuspolicys utvecklats från ett kvinnocentrerat tillvägagångssätt till att istället fokusera på jämställdhet. WFP:s nuvarande policy återspeglar hur en värld utan hunger endast kan uppnås när alla har lika möjligheter, lika tillgång till resurser och lika röst i de beslut som formar deras hushåll och samhällen. 

WFP:s genderpolicy fastställer fyra konkreta mål:

  • Livsmedelsassistans anpassad till olika behov. Kvinnor, män, flickor och pojkar drar nytta av livsmedelsassistansprogram och aktiviteter som anpassas till deras olika behov och kapacitet.
  • Lika deltagande. Kvinnor och män deltar till lika stor del i utformning, genomförande, övervakning och utvärdering av genusperspektivet i livsmedelsförsörjnings och nutritionsprogram samt policyer.
  • Beslutsfattande av kvinnor och flickor. Kvinnor och flickor har ökad makt i beslutsfattandet när det gäller livsmedelsförsörjning och nutrition i hushåll, samfund och samhällen.
  • Genus och skydd. Livsmedelsassistansen får inte skada säkerheten, värdigheten och integriteten hos de kvinnor, män, flickor och pojkar som tar emot assistansen. Livsmedelsassistansen ska också tillhandahållas på ett sätt som respekterar deras rättigheter.

Därför är jämställdhet viktigt!