Skip to main content

Jämställdhet är en förutsättning för att nå en värld utan hunger och för att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna utöva sina mänskliga rättigheter, inklusive rätten till tillräckligt med mat. Därför är strävan att uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt (Globala målet 5) centralt för att uppfylla FN:s World Food Programmes (WFP) mandat. 

Vart vi än arbetar måste vi angripa de ojämlikheter som diskriminerar kvinnor och flickor, och istället förespråka jämställdhet och egenmakt för alla. Framförallt under humanitära kriser och konflikter då människors otryggade livsmedelsförsörjning och felnäring ofta försämras.

För att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för alla människor behöver policys för livsmedelsassistans och de olika programmen skapa förutsättningar som främjar, snarare än underminerar jämställdhet och kvinnors egenmakt. Kvinnors egenmakt är ett viktigt medel för att uppnå jämlikhet mellan könen. Det handlar om att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att bestämma och forma sina egna liv och bidra till att forma familjens och samhällets liv.

Under de senaste 20 åren har WFP:s genuspolicys utvecklats från ett kvinnocentrerat tillvägagångssätt till att istället fokusera på jämställdhet. WFP:s nuvarande policy återspeglar hur en värld utan hunger endast kan uppnås när alla har lika möjligheter, lika tillgång till resurser och lika röst i de beslut som formar deras hushåll och samhällen. 

Målen i WFP:s genderpolicy (2022) ska uppnås genom jämställdhetsanpassade insatser som strävar efter tre objektiv:

  • Uppnå rättvis tillgång till och kontroll över livsmedelsförsörjning och näring – genom att bredda WFP:s bedömnings-, implementerings- och övervakningsaktiviteter för att bättre svara på matdistributionsdynamiken inom hushållen.
  • Rikta insatser mot grundorsakerna till den ojämlikhet mellan könen som påverkar livsmedelsförsörjning och näring – genom att utmana de barriärer som påverkar deltagandet av alla hushållsmedlemmar i utvecklingsarbetet. 
  • Främja ekonomisk egenmakt för kvinnor och flickor för livsmedelsförsörjning och näring – genom att använda livsmedels- och näringsstöd som ingångspunkter till försörjningsmöjligheter som ökar rättvis tillgång till produktiva tillgångar, finansiella tjänster och teknologier.

Därför är jämställdhet viktigt!

Att stärka flickors och kvinnors egenmakt för att utrota felnäring hos barn