Skip to main content

Konflikten i Sahel vänder upp och ner på liv och försörjningsmöjligheter och tvingar fler människor att fly i desperation. Klimatkrisens effekter, globala ekonomiska motvindar som ökar livsmedels- och bränslepriserna, minskad jordbruksproduktion och spänningar mellan olika befolkningsgrupper är de främsta orsakerna till hungern i centrala Sahel.

Akut hunger kommer att nå katastrofala nivåer i konfliktdrabbade delar av Burkina Faso och Mali, där tillgången till humanitärt stöd är begränsad. Den pågående politiska krisen i Niger och efterföljande ekonomiska sanktioner och gränsstängningar driver upp hungern och de humanitära behoven, som redan hade nått oöverträffade nivåer under de senaste åren.

Tchad är värd för en av de största och snabbast växande flyktingpopulationerna i Afrika, vilket ökar trycket på samhällen med otrygg livsmedelsförsörjning. Konflikten i grannlandet Sudan har drivit ytterligare hundratusentals människor över gränsen, och 1 miljon befinner sig nu i landet. Trots att de humanitära behoven ökar kraftigt minskar resurserna, vilket gör att humanitära organisationer har få alternativ.

Alla tvångsfördrivna människor i centrala Sahel behöver akut livräddande hjälp. De flesta av dem bor i samhällen som ofta själva är fattiga och extremt utsatta. Livsmedelsbehoven ökar oundvikligen, samtidigt som det blir allt svårare för humanitära organisationer att få tillträde.

Snabba humanitära insatser är nu avgörande för att rädda liv. Det är en enorm utmaning att hantera de växande humanitära behoven och samtidigt bevara de framsteg som gjorts under de senaste åren när det gäller att bygga upp samhällens motståndskraft.

World Food Programme (WFP) kombinerar sina livräddande humanitära insatser med ett integrerade aktiviteter som stärker försörjningsmöjligheter, återställer ekosystem, skapar arbetstillfällen och bygger social sammanhållning. Målet är att förändra liv, utrota hunger, minska otrygg migration, utbilda unga människor och stävja konflikter. 

WFP behöver 5.9 miljarder kronor från december 2023 till maj 2024 för att säkerställa att familjer kan fortsätta att få tillgång till livräddande livsmedelsstöd.

WFP:s insatser i krisen i Sahel-regionen

Burkina Faso
WFP: s verksamhet inkluderar: nödhjälp till internflyktingar, värdsamhällen, flyktingar och personer som drabbats av den magra säsongen; skolmåltider inklusive stöd till ett lokalt yoghurtproduktionsprojekt; behandling och förebyggande av undernäring; livsmedelsassistans för tillgångar för småskaligt jordbruk; stöd till värdekedjor; mikro- och makroförsäkring; nationell kapacitetsutveckling; tillhandahållande av informations- och kommunikationsteknik, logistik och annat stöd till partners efter behov.
Mali
Liksom andra länder i Sahel upplever Mali höga nivåer av otrygg närings- och livsmedelsförsörjning kopplad till ogynnsamma agro-klimatförhållanden och höga fattigdomsnivåer. Situationen förvärras av konflikt. WFP tillhandahåller aktiviteter som sträcker sig från nödsituationer till förstärkning av samhällets motståndskraft till chocker. Vår strategi för motståndskraft omfattar skapandet av tillgångar (exempelvis vägar och dammar) vid sidan av skolmåltider och näringsstöd.
Niger
WFP stöder krisdrabbade befolkningar, inklusive flyktingar och internflyktingar, genom livsmedelsassistans, skolmåltider i nödsituationer och specialiserad näringsrik mat för barn. WFP stöder också utsatta skolbarn under skolåret genom skolmåltider, där lokala inköp av livsmedel bidrar till att stärka jordbrukarnas försäljning. WFP har genomfört aktiviteter som bygger upp motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna, med samhällen som arbetar med utveckling eller rehabilitering av mark, inklusive återplantering av skog och användningen av "halvmånar" som bromsar och fångar upp regnvattenflödet.
Tchad
WFP utökar det akuta skolmåltidsprogrammet och arbetar med regeringen och UNHCR för att genomföra en storskalig strategi för både tchadier och flyktingar. WFP stöder hälsoministeriet i att samordna näringsaktiviteter och leverera behandlingar genom statliga vårdinrättningar. WFP tillhandahåller näringsrika skolmåltider till barn i områden med osäker livsmedelsförsörjning, medan programmet för stärkt motståndskraft omfattar byggande av lager för jordbrukare, diken och dammar för att hålla kvar vatten för bevattning, samt återställande av mark, plantering av gemensamma skogar och stöd till jordbruksmarknader för småbrukare.

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den mest.
Stöd WFP nu!