Skip to main content

Alla bebodda områden i världen påverkas av effekterna av klimatförändringarna, som är en av de största orsakerna till världens hunger. Det senaste årtiondet har 1.7 miljarder människor påverkats av extremväder och klimatrelaterade katastrofer. Samhällen som bidrar minst till klimatkrisen är de som påverkas hårdast, med begränsade möjligheter för hantering.

Den övervägande majoriteten av de människor som lider av hunger i världen är utsatta för klimatkatastrofer. För att kunna avskaffa hunger krävs djärva insatser som förbättrar människors förberedelseförmåga, handlingsberedskap och möjlighet att återhämta sig. Om detta misslyckas kommer nivåerna av hunger och felnäring att öka. Om jordens genomsnittliga temperatur höjs med 2°C jämfört med förindustriella nivåer förväntas ytterligare 189 miljoner människor försättas i hunger. I en 4 °C varmare värld, är det förväntade antalet 1.8 miljarder.

 

World Food Programme (WFP) hjälper samhällen med bristande livsmedelsförsörjning att förbereda inför, reagera på och återhämta sig efter klimatchocker. WFP räddar liv efter klimatrelaterade katastrofer och implementerar lösningar för att hantera klimatrisker i 37 länder, vilket gynnar över 12 miljoner människor.

Klimatkrisen är en av de största orsakerna till världens hunger