Skip to main content

Konflikter är fortfarande den främsta orsaken till hunger i de flesta av världens hungerkriser. Spridningen av väpnade konflikter, osäkerhet och civila oroligheter undergräver i hög grad livsmedels- och näringstryggheten ytterligare till historiska nivåer. 

FN:s säkerhetsråd erkände kopplingen mellan konflikt och hunger, och fördömde användningen av svält som ett vapen under konflikter, när det antog sin resolution 2417 år 2018. Med denna resolution finns det ett erkännande av behovet av att bryta den onda cirkeln mellan väpnad konflikt och hunger, vilket lägger grunden för ansvarsutkrävande av dem som utnyttjar svält för sina egna syften.

Att utrota hungern kommer inte att uppnås utan stabilitet – därför spelar WFP en viktig roll för att bygga vägar till fred. Detta uppmärksammades formellt i oktober 2020, när Nobels fredspris tilldelades WFP för "dess insatser för att bekämpa hunger, för dess bidrag till att förbättra villkoren för fred i konfliktdrabbade områden och för att fungera som en drivande kraft i ansträngningarna att förhindra användning av hunger som ett vapen för krig och konflikt”.

Livsmedelsotrygghet förvärras oundvikligen när strider driver bort ett stort antal människor från deras hem, mark och försörjning, och när det begränsar tillgången till människor i behov av hjälp. WFP har investerat i forskning för att identifiera tillvägagångssätt för att bidra till fred. De första resultaten från ett gemensamt forskningspartnerskap med Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), med fokus på 12 landsspecifika fallstudier och fem tematiska områden, visade att WFP:s arbete bidrog till att förbättra utsikterna för fred genom att: förbättra tillgången och utbudet till begränsade naturresurser (t.ex. vatten, mark); stärka social sammanhållning och lösa dispyter inom och mellan samhällen; öka möjligheter och integration, inklusive för ungdomar; och öka förtroendet mellan medborgare och stat genom att bidra till att stärka utkrävandet av ansvar utan staten och tillhandahållandet av tjänster.

 

WFP samarbetar med fredsaktörer som är utrustade för och har mandatet att direkt ta itu med de strukturella drivkrafterna bakom konflikter och sårbarhet, och förespråkar att stödja deras arbete.

I 4 av 4 

länder där svältliknande tillstånd förväntas år 2023, finns det höga nivåer av väpnat våld

40.4 miljoner

människor i 51 länder upplever livsmedelsotrygghet på nivåer av nödläge

Upp emot 349 miljoner

människor in 79 länder var akut livsmedelsotrygga under 2022

World Food Programme - 2020 års mottagare av Nobels fredspris