Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) är den ledande humanitära organisationen i världen som arbetar för att utrota hunger. WFP tillhandahåller livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringsnivåer och motståndskraft.

Trots att det internationella samfundet har förbundit sig till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition innan år 2030har fortfarande en av tio människor i världen inte tillgång till tillräckligt med mat. Mat och livsmedelsassistans är avgörande för att bryta den onda cirkeln av hunger och fattigdom. 

WFP tilldelades Nobels fredspris 2020 för sina ansträngningar att bekämpa svält, för dess arbete att förbättra villkor för fred i konfliktdrabbade områden och för att fungera som en drivande kraft i försöken att förhindra att svält används som ett vapen i krig och konflikter.

Under 2022 assisterade WFP omkring 160 miljoner människor - ett rekordhögt antal. 

WFP har dagligen 6 500 lastbilar, 20 fartyg och 140 flygplan på väg för att leverera livsmedel och annan hjälp till de mest utsatta. Dessa siffror lägger grunden för WFP:s rykte om att vara en organisation som agerar snabbt och effektivt i de allra svåraste situationerna.

WFP:s arbete fokuserar på katastrofassistans, lindring samt återuppbyggnad, utvecklingsstöd och andra specialinsatser. Två tredjedelar av WFP:s arbete sker i konfliktdrabbade länder, där sannolikheten att befolkningen lider av undernäring är tre gånger högre än i länder utan konflikter. 

I nödsituationer är WFP ofta först på plats för att tillhandahålla livsmedelsassistans till människor som fallit offer för krig och konflikter, torka, översvämningar, jordbävningar, orkaner, missväxt och extremväder. När nödläget upphör hjälper WFP människor att återbygga sina liv och återställa sina försörjningsmöjligheter. WFP arbetar även med att stärka motståndskraften hos de människor och samhällen som har drabbats av långvariga kriser genom att arbeta i gränslandet mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

WFP:s utvecklingsprojekt fokuserar på nutrition, särskilt för mödrar och barn. WFP ämnar ingripa tidigt för att bekämpa felnäring via program som inriktar sig på de första 1000 dagarna av ett barns liv, d.v.s. från befruktning till ett barns andra födelsedag och därefter via skolmåltider.

WFP är den största humanitära organisationen som genomför skolmatsprogram över hela världen och har gjort det i mer än 50 år. Under 2022 tillhandahöll WFP skolmat till 20 miljoner barn.

WFPs användning av kontantstöd fortsätter att öka avsevärt. Under 2022 tillhandahöll WFP 34 miljarder SEK i kontantstöd till nära 49 miljoner människor. Genom att köpa livsmedel som är producerade så lokalt som möjligt kan WFP spara tid och transportkostnader samt bidra till att upprätthålla lokala ekonomier. WFP arbetar allt mer med kontantbaserade överföringar som gör det möjligt för människorna vi hjälper att själva välja och handla sina livsmedel lokalt.

WFP tillhandahåller även tjänster till hela det humanitära samfundet, bland annat transporter av passagerare genom FN:s humanitära flygservice som flyger till mer än 280 platser över hela världen.

Under 2022 samlade WFP in 152 miljarder SEK. WFP har över 23 000 anställda över hela världen, av vilka mer än 90 procent är stationerade i de länder där organisationen ger assistans.

WFP styrs av 36 styrelsemedlemmar. Organisationen arbetar i nära samarbete med sina två Rom-baserade systerorganisationer, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Internationella fonden för jordbruksutveckling. WFP samarbetar med mer än 900 nationella och internationella icke-statliga organisationer för att tillhandahålla livsmedelsbistånd och ta itu med de underliggande orsakerna till hunger.