Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) är den ledande humanitära organisationen i världen som arbetar för att utrota hunger. WFP tillhandahåller livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens nutritionsnivåer och motståndskraft.

Trots att det internationella samfundet har förbundit sig till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition innan år 2030har fortfarande en av nio människor i världen inte tillgång till tillräckligt med mat. Livsmedel och livsmedelsrelaterad assistans är avgörande för att långsiktigt utrota hunger och fattigdom.

WFP tilldelades Nobels fredspris 2020 för sina ansträngningar att bekämpa svält, för dess arbete att förbättra villkor för fred i konfliktdrabbade områden och för att fungera som en drivande kraft i försöken att förhindra att svält används som ett vapen i krig och konflikter.

Under 2020 assisterade WFP 115,5 miljoner människor - det största antalet sedan 2012 - i 84 länder

WFP har dagligen 5 600 lastbilar, 30 fartyg och nästan 100 flygplan på väg för att leverera livsmedel och annan hjälp till de mest utsatta. Varje år distribuerar WFP cirka 15 miljarder livsmedelsransoner till en uppskattad genomsnittlig kostnad av 2,60 SEK per ranson. Dessa siffror lägger grunden för WFP:s enastående rykte om att vara en organisation som agerar snabbt och effektivt i de allra svåraste situationerna.

WFP:s arbete fokuserar på katastrofassistans, bistånd samt återuppbyggnad, utvecklingsstöd och särskilda stödåtgärder. Två tredjedelar av WFP:s arbete sker i konfliktdrabbade länder, där sannolikheten att befolkningen lider av undernäring är tre gånger högre än i länder utan konflikter. 

I nödsituationer är WFP ofta först på plats för att tillhandahålla livsmedelsassistans till människor som fallit offer för krig, civila konflikter, torka, översvämningar, jordbävningar, orkaner, missväxt och naturkatastrofer. När nödläget upphör hjälper WFP människor att återbygga sina liv och återställa sina försörjningsmöjligheter. WFP arbetar även med att stärka motståndskraften hos de människor och samhällen som har drabbats av långvariga kriser genom att arbeta i gränslandet mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

WFP:s utvecklingsprojekt fokuserar på nutrition, särskilt för mödrar och barn. WFP ämnar ingripa tidigt för att bekämpa undernäring via program som inriktar sig på de första 1000 dagarna av ett barns liv, d.v.s. från befruktning till ett barns andra födelsedag och därefter via skolmåltider.

WFP är den största humanitära organisationen som genomför skolmatsprogram över hela världen och har gjort det i mer än 50 år. Under 2020 tillhandahöll WFP skolmat till 15 miljoner barn, ofta i svåråtkomliga områden. 

Under 2020 tillhandahöll WFP 4,2 miljoner ton mat och 18 miljarder svenska kronor i kontanter och kuponger. Genom att köpa livsmedel som är producerade så lokalt som möjligt kan WFP spara tid och transportkostnader samt bidra till att upprätthålla lokala ekonomier. WFP arbetar allt mer med kontantbaserade överföringar som gör det möjligt för människorna vi hjälper att själva välja och handla sina livsmedel lokalt.

WFP tillhandahåller även tjänster till hela det humanitära samfundet, bland annat transporter av passagerare genom FN:s humanitära flygservice som flyger till mer än 280 platser över hela världen.

Under 2020 samlade WFP in över 72 miljarder svenska kronor från enbart frivilliga bidrag. WFP har 20 000 anställda över hela världen, av vilka mer än 90 procent är stationerade i länder där organisationen ger assistans.

WFP styrs av 36 styrelsemedlemmar. Organisationen arbetar i nära samarbete med sina två Rom-baserade systerorganisationer, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Internationella fonden för jordbruksutveckling. WFP samarbetar med mer än 1000 nationella och internationella icke-statliga organisationer för att tillhandahålla livsmedelsbistånd och ta itu med de underliggande orsakerna till hunger.