Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) hjälper varje år 86,7 miljoner människor i cirka 83 länder och är den ledande humanitära organisationen i världen som bekämpar hunger. WFP ger livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens nutritionsnivåer och motståndskraft.

Trots att det internationella samfundet har förbundit sig till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition innan år 2030har fortfarande en av nio människor i världen inte tillräckligt med mat. Livsmedel och livsmedelsrelaterad-assistans är av central betydelse för att råda bot på hunger och fattigdom.

WFP har dagligen 5 000 lastbilar, 20 fartyg och 92 flygplan på väg för att leverera livsmedel och annan hjälp till de mest utsatta. Varje år distribuerar WFP cirka 15 miljarder livsmedelsransoner till en uppskattad genomsnittlig kostnad av 2,60 SEK per ranson. Dessa siffror ligger till grund för WFP:s enastående rykte om att vara en räddningsinstans som agerar snabbt och kraftfullt i de allra svåraste situationerna.

WFP:s arbete fokuserar på katastrofassistans, bistånd samt återuppbyggnad, utvecklingsstöd och särskilda stödåtgärder. Två tredjedelar av WFP:s arbete sker i konfliktdrabbade länder, där sannolikheten att befolkningen lider av undernäring är tre gånger så stor än i länder utan konflikter. 

I nödsituationer är det ofta WFP som är först på plats och ger livsmedelsassistans till människor som är offer för krig, civila konflikter, torka, översvämningar, jordbävningar, orkaner, missväxt och naturkatastrofer. När nödläget upphör hjälper WFP människor att bygga upp sina sönderslagna liv och återställa sina försörjningsmöjligheter. WFP arbetar även med att stärka motståndskraften hos de människor och samhällen som har drabbats av långvariga kriser genom att länka till utvecklingsinsatser i det humanitära biståndet.

WFP:s utvecklingsprojekt fokuserar på nutrition, särskilt för mödrar och barn genom att redan tidigt bekämpa undernäring via program som inriktar sig på de första 1000 dagarna, d.v.s. från befruktning till ett barns andra födelsedag och därefter via skolmåltider.

WFP är den största humanitära organisationen som genomför skolmåltidsprogram över hela världen och har gjort det i mer än 50 år. Varje år ger WFP skolmåltider till fler än 16 miljoner barn i 60 länder, ofta i de mest svårtillgängliga områdena.

WFP köper mer än 3 miljoner ton livsmedel varje år. Minst tre fjärdedelar av livsmedlen kommer från utvecklingsländer. Genom att köpa livsmedel som är producerade så nära där de behövs som möjligt kan WFP spara tid och transportkostnader samt bidra de lokala ekonomierna. WFP arbetar allt mer med kontantbaserade överföringar som gör det möjligt för människorna vi hjälper att själva välja och handla sina livsmedel lokalt.

WFP tillhandahåller även tjänster till hela det humanitära samfundet, bland annat transporter av passagerare genom FN:s humanitära flygservice som flyger till mer än 280 platser över hela världen.

Under 2018 samlade WFP in ca 67 miljarder svenska kronor från enbart frivilliga bidrag. WFP har fler än 17 000 anställda över hela världen, av vilka mer än 90 procent är stationerade i länder där organisationen ger assistans.

WFP styrs av 36 styrelsemedlemmar. Organisationen arbetar i nära samarbete med sina två Rom-baserade systerorganisationer, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Internationella fonden för jordbruksutveckling. WFP samarbetar med mer än 1000 nationella och internationella icke-statliga organisationer för att ge livsmedelsbistånd och ta itu med de underliggande orsakerna till hunger.

 

Ingen hunger

Det globala målet för att avskaffa hunger innan 2030

Stöd oss

Ge pengar idag för att hjälpa WFP att nå de mest utsatta med livsnödvändig mat. WFP:s arbete är helt beroende av volontära donationer. 93% av alla bidrag går direkt till de som behöver det som mest. Varje donation gör skillnad, bara 400 kronor är tillräckligt för att ge ett barn mat i tre månader.