Skip to main content

Under de senaste femton åren har större delen av den globala ekonomiska tillväxten skett i utvecklings- och medelinkomstländer. Det globala styrelseskicket och praxisen har utvecklats och flera länder har utvecklat och testat egna lösningar för att uppnå en värld utan hunger. Universaliteten av de globala målen, framförallt i mål 2, betyder att alla former av hunger och felnäring ska avskaffas i alla länder och kontexter. Ingen utvecklingsorganisation, regering eller annan aktör kan uppnå målet på egen hand. Därför fokuserar mål 17 på att få alla aktörer att samarbeta för att nå de övriga 16 målen.

Drivet av en ökad efterfrågan från många länder har WFP börjat stötta regeringar genom syd-till-syd samt triangulära samarbeten. Det innefattar ett direkt utbyte av kunskap, erfarenheter, färdigheter, resurser och teknisk expertis mellan utvecklingsländer. De här samarbetena sker ofta med stöd från en givare eller multilateral organisation som exempelvis WFP. Underlättandet av triangulära samarbeten kan äga rum i form av både bidrag, utbildning, förvaltning, tekniskt stöd och/eller andra sorters stöd.

WFP:s engagemang i de här samarbetena är lika mycket en pragmatisk nödvändighet som det är en reflektion av de globala trenderna. Som 2022 års rapport från FN:s generalsekreterare om syd-sydsamarbete konstaterar, har sydliga länder under de senaste decennierna framträtt som ledande röster inom global styrning, som förkämpar för nya plattformar och institutioner med ägandeskap för utvecklingsåtgärder för att förverkliga agenda 2030. 

 

Covid-19-pandemin, såväl som den globala livsmedelskrisen, har markerat att syd-syd-samarbete och triangulärt samarbete också kan vara ett medel för närmare partnerskap. Detta kan förvandla överföring av kunskap, teknik och politik till ömsesidigt fördelaktiga lärandeupplevelser för alla deltagande länder.

 

Med tanke på att ytterligare engagera sig inom fältet hjälper WFP:s syd-till-syd och triangulära samarbetsenhet WFP:s landskontor och regionala byråer att hitta rätt partner för sina värdregeringar, för att kunna utnyttja rikedomen av expertis och innovationer från den globala södern inom en lång rad områden. Dessa inkluderar:

  • sociala skyddsnät (med fokus på att tillhandahålla måltider till barn i skolan)
  • nutriton och livsmedelsberikning
  • att hjälpa småskaliga bönder och stärka deras tillgång till marknader
  • landsbygdsutveckling och fattigdomsbekämpning
  • minska katastrofriskerna, klimatanpassning och framtagandet av tidigt varningssystem
  • beredskap och agerande i katastrofsituationer
  • försörjningskedjan

WFP kommer, enligt den strategiska planen för 2022-2025, att öka engagemanget för syd-till-syd-samarbete på tre huvudnivåer: att driva förändring på policynivå; utöka den tekniska kompetensen och kapaciteten hos nationella experter; och utöka lokal innovation och experimenterande till större skala. 

Genom att utnyttja WFP:s breda nätverk på fältnivå med över 80 länder, och på några av världens mest utmanande platser, har WFP hittills förmedlat över 30 pilotprojekt för syd-till-syd-samarbete, drivna av kraven från våra värdregeringar. Dessa har genererat fördelar för de mest utsatta människor som riskerar att drabbas av och lider av hunger och undernäring i 28 länder över hela världen.

2015 års syd-till-syd-samarbetspolicy vägleder WFP:s arbetsprogram och strategiska vision. En policyuppdatering i juni 2023 kommer att fokusera på ytterligare kapacitetsförstärkning och partnerskapsbyggande mellan länder i den globala södern.

 

Du kan hitta mer information om WFP:s initiativ här.

Du kan kontakta WFP:s SSTC-enhet här.