Skip to main content

Klimatförändringar, miljöförstöring, vattenbrist, sjukdomar, snabb befolkningstillväxt och oplanerad urbanisering i dagens värld har bidragit till en förhöjd risk och instabilitet som hotar de stora utvecklingsframsteg som tagits.

Instabilitet och stressfaktorer såsom konflikter, naturkatastrofer och politisk instabilitet kan ha förödande konsekvenser. Barn som är felnärda under sina första 1000 dagar i livet kan drabbas av kognitiva och fysiska nedsättningar. Under katastrofsituationer är det skolorna som stänger först. Historiskt sett har humanitära insatser räddat oändligt många liv och återställt försörjningsmöjligheterna för miljontals människor. Men tyvärr har de humanitära insatserna sällan tagit itu med de underliggande orsakerna.

Det är sant att utvecklingsprogram är svåra att genomföra i svaga stater eller extremt fattiga områden som lider större risk för återkommande kriser. Det finns däremot bevis som pekar på att utvecklingsaktörer kan minimera påverkan från kris genom att inkludera åtgärder för att stärka motståndskraften i sina insatser. På detta sätt kan FN:s World Food Programme (WFP) mer varaktigt lindra mänskligt lidande.

Genom att anta ett motståndskraftsbyggande perspektiv, kan det humanitära samfundet hjälpa människor att återuppbygga sina liv efter en katastrof. Motståndskraftsåtgärder är kostnadseffektiva på två olika sätt: de minskar behovet av att spendera på cyklisk krishantering, samtidigt som åtgärderna hjälper människor att överbrygga ärvda utvecklingsklyftor.

Tack vare ett halvt sekel av erfarenhet har WFP fått en komparativ fördel när det kommer till livsmedelsförsörjning och nutrition. WFP har investerat i system för tidiga varningssignaler och förberedelse. De inkluderar översyn av leverantörskedjor, logistik och kommunikation i krissituationer – som gör det möjligt för regeringar att förebygga kriser eller agera snabbt när katastrofen inträffar. WFP hjälper till att utveckla den nationella kapaciteten för att hantera katastrofrisker genom finansiering och införande av verktyg för riskreducering, såsom försäkringar mot extrema väderförhållanden. WFP:s kompetens omfattar sårbarhetsanalys och kartläggning, liksom stöd till de sociala skyddssystemen. I flera av WFP:s insatser har produktiva skyddsnät utvecklats genom samhällsbaserade tillgångsskapande program. Detta innebär att i utbyte mot livsmedelsassistans deltar stödmottagaren i offentliga utvecklingsprojekt, exempelvis lokala infrastrukturprojekt, som främjar deras livsmedelsförsörjning på lång sikt.

WFP:s ständigt växande erfarenhet har ökat kunskapen som bidrar till att förändra verksamheten. Nu för tiden appliceras alltid, när det är möjligt, ett motståndskraftsbyggande perspektiv redan i utvecklingsstadiet av WFP:s program och därefter i alla efterföljande stadier under programcykeln. Det finns inga projekt som är likadana och därför är ett långsiktigt samarbete avgörande. I varje sammanhang måste WFP fastställa hur insatserna bäst kan delas upp, integreras och organiseras i förhållande till nationella regeringars strategier och partners program. WFP:s övergång till landspecifika strategier, där nationella behov och prioriteringar gemensamt fastställs och godkänns tillsammans med regeringar och lokala aktörer, måste ses ur detta perspektiv. Det ger ett ramverk för långsiktig planering som ger WFP möjligheten att sätta uppbyggnaden av motståndskraft i centrum för programmen.