Skip to main content

En dag i livet som praktikant hos FN:s World Food Programme

, FN:s World Food Programme

Har du någonsin undrat över hur det skulle vara att praktisera hos världens ledande humanitära organisation?

FN:s World Food Programme är världens ledande humanitära organisation som för närvarande stödjer 138 miljoner människor i 83 länder. Genom åren har olika praktikanter hos WFP fått möjligheten att lära sig om en av världens mest pressande frågor — hunger. Tre praktikanter från vårterminen 2020 — Clara Korsgren, Pernille Meier och Susanna Hyartt, hade precis börjat praktisera hos WFP då COVID-19-pandemin tog sin början och orsakade den största humanitära krisen i WFP:s historia. Här delar de med sig av sina erfarenheter från denna tid.

1*PRIYTiKyZJpmv9St_M8OYw.jpeg
Visste du att Förenta Nationerna har ett kontor i Köpenhamn? I UN City arbetar 1500 kollegor från 11 FN-organ mot det övergripande målet att uppnå Agenda 2030.

Hur ser en dag på kontoret ut?

Vi börjar varje dag med att övervaka medielandskapet och den politiska kontexten i våra respektive länder för att rapportera kring utvecklingsdebatten och beslut som de nordiska regeringarna tar om frågor som rör WFP:s mandat och pågående insatser. Varje dag skapar vi också digitalt material som brett kommunicerar kring FN:s World Food Programmes mål och insatser. Detta inkluderar material om de strategiska partnerskapen mellan de nordiska länderna och WFP, och de resultat vi uppnår tillsammans med våra nordiska partners. WFP-praktikanterna ansvarar också för att hålla i presentationer och föreläsningar om WFP:s olika arbetsområden. Då COVID-19-krisen tog sin början organiserade vi ett flertal virtuella presentationer och deltog vid online-forum med bland annat Sveriges FN-förbund om WFP:s insatser som del av den internationella humanitära responsen mot COVID-19. Eftersom FN:s World Food Programme agerar utefter oförutsägbara nödsituationer runt om i världen kan inte alla våra uppgifter planeras i förväg. När WFP till exempel inleder en ny insats ansvarar vi för att tillhandahålla översatt information till de nordiska medierna. Dessutom ansvarar vi för att kontinuerligt uppdatera våra nordiska webbsidor med den senaste statistiken och informationen om WFP:s verksamhet runt om i världen.

Varför sökte du den här praktiken?

1*TfZ6V0M573ws19LNgPfKfQ.jpeg
Clara studerar Politics and International Relations vid University of Cambridge i Storbritannien. Innan hon påbörjade sin praktik hos WFP praktiserade Clara hos det svenska Utrikesdepartementets Enhet för internationellt utvecklingssamarbete.

Clara: Genom både mina studier och tidigare arbetslivserfarenheter har jag utvecklat ett stort intresse för det internationella samfundets arbete för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling och arbeta i gränslandet mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Efter att ha lärt mig om internationellt utvecklingssamarbete och FN-organ inklusive World Food Programme från en givarregerings perspektiv, tyckte jag att en praktik hos WFP skulle vara en mycket lärorik upplevelse.

Susanna: Jag har ett stort intresse för humanitära frågor, särskilt frågor som rör flyktingar. Jag såg den här praktikplatsen som en möjlighet att öka min kunskap och förståelse för de komplexa dimensionerna av humanitärt arbete, och hur detta arbete relaterar till olika teman runt om i världen — konflikt, tvångsförflyttningar och klimatförändringar, för att nämna några. Jag såg också denna praktik som ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla mina färdigheter som en strategisk kommunikatör, eftersom kommunikations- och påverkansarbete är en viktig del av en organisations arbete.

Pernille: Praktiken verkade spännande för mig eftersom den relaterade till mina tidigare erfarenheter av att arbeta som frivillig projektledare och som praktikant hos en icke-statlig organisation. Det kopplade också till den kunskap jag fick från min kandidatexamen och mitt bredare intresse för internationell utveckling och humanitära frågor. Dessutom ansökte jag eftersom WFP:s mandat är mycket intressant med dess dubbla fokus på nödhjälp och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Vad har du tyckt mest om som praktikant hos WFP?

1*20Fja7ytyTxgIWFmVrKkWg.jpeg
Susanna genomför en magisterexamen i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi i Finland. Innan Susanna började hos WFP genomförde hon ett studentutbyte i Tanzania och praktiserade hos Finlands ambassad i Nairobi, Kenya.

Susanna: WFP:s nordiska kontor håller regelbundet i presentationer om WFP:s insatser för olika målgrupper. Det har varit spännande att presentera WFP:s arbete och att samtala om våra prestationer och de utmaningar WFP står inför med olika grupper. Under COVID-19-pandemin etablerade vi praktikanter också en modell för att hålla online-presentationer. Detta är ett exempel på den problemlösande aspekten av vårt arbete — arbetsuppgifterna här varierar och kan vara oförutsägbara, och som ett resultat lär du dig verkligen att anpassa dig till nya situationer.

Clara: De nordiska länderna är viktiga partners för FN:s World Food Programme och det förs en kontinuerlig dialog mellan WFP och de nordiska utrikesdepartementen. Den här dialogen äger rum i form av möten, konferenser och ett regelbundet informationsutbyte. Jag tyckte särskilt mycket om att fördjupa min förståelse för partnerskapet mellan Sveriges Utrikesdepartement och WFP, och att få möjligheten att bidra till detta partnerskap från ett kommunikationsperspektiv.

1*G3N4TtRRjjn5lsL8zwSPFQ.jpeg
Pernille har en kandidatexamen i internationella studier och kulturella möten från Roskilde universitet i Danmark och Al Akhawayn University i Marocko. Innan hennes praktik hos WFP var Pernille en frivillig projektledare vid SAVE-stiftelsen i Sydafrika och praktiktiserade hos den danska NGO:en Forests of the World.

Pernille: WFP:s nordiska kontor arbetar med globala mediekampanjer och skapar informativt innehåll om WFP:s mandat som är riktat mot en nordisk publik. Jag tyckte att det var väldigt lärorikt att vara en del av WFP-teamet under COVID-19-pandemin. Under denna tid var det viktigt att kommunicera om WFP:s pågående humanitära insatser till vår nordiska publik för att upprätthålla stöd från våra partners, eftersom antalet akut hungriga människor i världen kan fördubblas under 2020 på grund av COVID-19.

FN:s World Food Programmes (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn mobiliserar nordiskt stöd för att uppnå en värld utan hunger. De nordiska länderna är viktiga strategiska partners för WFP och är några av de starkaste internationella opinionsbildarna för ett gott humanitärt givarskap. WFP:s nordiska kontor ökar kunskapen i de nordiska länderna kring de resultat som WFP når tillsammans med våra nordiska partners.

Varje vår- och hösttermin välkomnar WFP:s nordiska kontor praktikanter som är intresserade av att kommunicera kring det internationella samfundets arbete för att uppnå Mål 2 av de Globala Målen för hållbar utveckling: att uppnå en värld utan hunger innan 2030. Är du intresserad av att praktisera hos FN:s World Food Programme? Du kan lära dig mer om praktikupplevelsen hos WFP och utforska våra lediga praktikplatser här.