Skip to main content

FN:s World Food Programme (WFP) är stolt över att arbeta tillsammans med fler än 1000 icke-statliga organisationer (NGO:s) i världen. Allt från små gräsrotsorganisationer till stora internationella biståndsorganisationer.

Utan detta samarbete skulle WFP:s arbete med att hjälpa 80 miljoner människor i över 80 länder varje år äventyras. WFP skulle heller inte vara i närheten av lika lyckade i att sätta hunger högst upp på den internationella agendan.

NGO:s står vid WFP:s sida i många projekt. Alltifrån livsmedelsdistribution i krissituationer till mer långsiktiga projekt som exempelvis skolmåltider och aktivitetsskapande insatser. Hela tre fjärdedelar av WFP:s livsmedels och kontantassistans sker i samarbete med NGO:s. I partnerskap kompletterar organisationernas styrkor och expertområden varandra för att avskaffa hunger.

NGO:s möjliggör för WFP att nå fram med hjälpen snabbare och effektivare. Samarbetet leder också till att vi kan nå områden som WFP inte hade nått på egen hand. NGO:s har ofta fördelen att de har en långsiktig närvaro och en djup kontextuell förståelse i och om de samhällen där WFP arbetar. Deras dagliga kontakt med samhällena innan, under och efter kriser ger WFP en ovärderlig kontakt till de människor vi hjälper. NGO:s gör det möjligt för oss att genomföra alltmer nyskapande och flerdimensionella program.  

WFP kan tack vare den stora närvaron ute i fält bidra till att NGO:s kan utöka sin räckvidd. Organisationerna kan stärka sin tekniska kunskap och expertis genom att använda sig av WFP:s långa erfarenhet inom logistik, krishanteringsberedskap, kontantbaserad assistans, kartläggning av utsatthet och utformandet av projekt inom näring. WFP kan även bidra med finansiella medel till NGO:s för att utöka de projekt som de inte kan säkra själva. 

Efter extern konsultation och en intern översyn har WFP inlett en process som ska leda till en institutionell förändring som identifierar partnerskap som ett av de viktigaste områdena för arbetet. WFP:s Strategiska Plan (2014-2017) betonar att alla WFP:s program, ledande principer och aktiviteter bygger på partnerskap. Den så kallade Corporate Partnership Strategy som antogs 2014, betonar utvecklandet av WFP:s fokus från "We deliver" till "We deliver better together”. 

Stöd till nationella och lokala insatser

Grand Bargain är ett paket av reformer för humanitärt bistånd som lanserades vid det humanitära världstoppmötet World Humanitarian Summit 2016. I och med Grand Bargain kommer WFP att ge mer stöd och donationer till de som är först på plats, inklusive NGO:s. 

Satsningen på mer lokalbaserade insatser för att möta de humanitära behoven, återspeglas redan i WFP:s kapacitetsstärkande aktiviteter med lokala och nationella NGO:s. 850 av de 1000 NGO:s som WFP samarbetar med är landspecifika. Genom att stärka dessa organisationers kapacitet kan WFP säkerställa att de egna åtgärderna får en långsiktig effekt som stärker samhällen och länder i att själva arbeta med sina utmaningar med att avskaffa hunger.

WFP:s strategi för partnerskap (2014-2017)