Skip to main content

Kedjan som COVID-19 inte kan bryta

, FN:s World Food Programme

FN:s World Food Programme kommer att fortsätta sitt arbete för att rädda och förändra miljontals liv trots viruset.

1*9VdvtasRgYYnB-6n7E-U2g.png
Dominikanska Republiken: WFP-representanten Romain Sirois hjälper till med att dela ut skyddsutrustning såsom masker och handskar till de mest utsatta. Bild: WFP/Marcelle Rodriquez

När leveranskedjor bryts är de mest utsatta fortfarande i behov av mat för att kunna överleva.

Samtidigt som COVID-19-pandemin leder till stängda landsgränser, reseförbud och komplikationer för leveranskedjor på sätt man aldrig tidigare skådat, behöver FN:s World Food Programme (WFP) hitta sätt för att kunna fortsätta rädda och förändra liv för världens mest utsatta. Inte minst för de 11.6 miljoner barn som inte längre erbjuds skolmat — en siffra som väntas stiga under kommande dagar och veckor.

Logistik bortom mat

Tillsammans med andra FN-organ, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer spelar WFP en aktiv roll i att förbättra och effektivisera den humanitära sektorns COVID-19-insatser genom den så kallade Interorganisatoriska koordinationsenheten för leveranskedjor som leds av Världshälsoorganisationen (WHO). Detta innefattar att samla resurser för att kunna ha uppdaterad information om begränsningar kring logistik, att upplysa kring störningar i pågående utvecklingsprogram och bättre kunna fatta kollektiva beslut.

1*0p7NNRJSv6dQx8wwaApY7g.png
FN:s Humanitarian Response Depot i Panama skickar skyddsutrustning till länder i Sydamerika. Bild: WFP/Francisco Garrido

Ett av koordinationsenhetens mål är att skapa en överblick över  behovet av resurser för COVID-19-insatsen: skyddsutrustning såsom handskar, masker och skyddsoveraller, såväl som diagnostik- och klinikresurser.

Som svar på det ökande behovet av dessa varor har det WFP-ledda United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) stöttat partners i att skicka ut mer än 85 transporter till 74 länder sedan 25 januari. Transporterna innehåller bland annat skyddsutrustningsmaterial, så kallade Interagency Emergency Heath Kits, bedövningsmedel, sprutor, bårar, termometrar, liksäckar, vattenreningstillbehör, samt logistikstödutrustning som totalt sätt utgjort ett värde på 1.4 miljoner USD.

Beroende på finansiering planerar WFP att inrätta ytterligare humanitära baser i Kina, Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Afrika för att snabbt mobilisera operativ stödutrustning såsom tillfälliga lageranläggningar, generatorer och ambulanser. Dessa kommer att öka befintlig UNHRD-kapacitet och infrastruktur, så att humanitära medel snabbt kan levereras dit de behövs mest.

Beredskap på nästa nivå

För att förbereda sig på nödsituationer som jordbävningar, cykloner eller tsunamier, införskaffar WFP regelbundet livsmedel i förväg och lagrar dem på strategiska platser. Detta minskar leveranstiden och innebär att mat kan köpas under mer gynnsamma marknadsförhållanden.

Under denna globala nödsituation kommer WFP att utöka sina lager på WFP:s 14 strategiskt placerade baser, för att vara redo att distribuera mat när och där det behövs.

För de länder som anses vara mer sårbara och utsatta för en högre risk att drabbas av avbrott i leveranskedjor kommer WFP köpa och lagra livsmedel i tre månader för att se till att de mest utsatta inte blir utan livsnödvändigt stöd.

Bibehållandet av leveranskorridorer trots stängda gränser

Rörelsebegränsningar utgör en stor utmaning för viktiga insatser i några av världens mest sårbara länder.

"För ett kustlöst land som Sydsudan är det av största vikt att leveranskorridorerna för humanitär hjälp förblir öppna så länge som möjligt," säger Matthew Hollingworth, WFP:s landsdirektör för Sydsudan. "Vi kämpar mot klockan för att leverera mat och andra föremål som ska levereras innnan regnsäsongen, som kan komma tidigt i år och gör stora delar av landet otillgängligt eftersom regnen förstör vägar och stigar. Om vi ​​inte kan införskaffa och transportera varor genom grannländerna kommer denna insats att misslyckas, vilket skulle leda till att mer än fem miljoner människoliv är hotade."

För att minska effekterna av de begränsningar som i allt högre grad införs av regeringar, arbetar WFP tätt tillsammans med lokala myndigheter för att säkerställa att transporter av mat och andra väsentliga varor kan fortsätta nå fram till sina slutdestinationer.

Exempel på sådana åtgärder är att prioritera vissa transporter och mekanismer för snabbspårning i tullarna för humanitärt bistånd och vårdresurser, att användda strategiska lagerplatser för att förebygga överbelastning vid ankomstpunkter och att etablera processer som möjliggör covid-säker hantering.

Om inget annat håller så flyger vi

WFP:s främsta prioritet är att göra det möjligt för våra kommersiella partners att fortsätta sin verksamhet. I en tid som präglas av ökande avbrott av flyg- och tågtrafik, utlandsresor samt inrikesresor står WFP redo att agera där det behövs.

Vid behov säkerställer WFP tillgången till strategiska flygtjänster och charterfartyg för att se till att varutransporter kan fortsätta att nå fram om konventionell kommersiell trafik inte längre går. Via FN:s humanitära lufttjänst (UNHAS) förvaltar WFP permanenta flygtjänster i 19 länder, och står redo för att säkerställa att livsmedel och andra förnödenheter fortsätter att nå fram till de i nöd.

1*_21seyJ6dW_lGDa1fIppog.png
Passagerare stiger ombord på UNHAS-planet ET410 vid Juba International Airport, Sydsudan. Bild: WFP/Gabriela Vivacua.

WFP tillhandahåller även transportmöjligheter för humanitära arbetare och organiserar även evakueringsoperationer som möjliggör säkra förflyttningar av akut sjuka humanitära arbetare till närmaste sjukvårdscenter.

Säkerhet först

När regeringar vidtar åtgärder för att skydda sina medborgares hälsa, stärker WFP sina försiktighetsåtgärder i alla sina operationer för att förebygga smitta bland människorna vi arbetar för, våra partners och vår personal.

Förutom åtgärder som vidtas på distributionsplatser, så som social distansering och handtvätt, vidtar UNHAS åtgärder för att skydda personalens och passagerarnas hälsa, och i sin tur de människor vi hjälper. Dessa åtgärder omfattar att implementera protokoll för desinfektion av flygplan, utföra screenings av passagerare med hänsyn till symptom och kroppstemperatur, samt att erbjuda skyddsutrustning till vår personal och passagerare. 

Att misslyckas är inte ett alternativ

87 miljoner människor är beroende av WFP:s assistans för sin överlevnad. Trots de dagliga nya utmaningarna som påverkar globala leveranskedjor kommer WFP att fortsätta göra det vi gör bäst: leverera till de som behöver oss.

WFP:s insatser under COVID-19-pandemin skulle inte vara möjliga utan det flexibla stöd vi tar emot från Sverige och våra andra strategiska partners. Stort tack för ert stöd.

STÖD WFP:s arbete mot COVID-19 och hjälp oss att fortsätta leverera livsavgörande stöd runt om i världen. Läs mer här.