Skip to main content

Hungern i världen fortsätter att öka enligt ny FN-rapport

Familj som äter
821 miljoner människor är nu hungriga och fler än 150 miljoner barn lider av växthämning. Det sätter målet om att avskaffa hunger på spel.

Rom/Köpenhamn – Nya bevis stärker varningssignalerna om att antalet människor som lider av hunger i världen fortsätter att öka. 2017 steg siffran till 821 miljoner människor, det motsvarar en av nio, enligt rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 som släpps idag. Framstegen som görs i att adressera flera olika varianter av felnäring, alltifrån växthämning till fetma bland vuxna, är väldigt små och de utgör en stor hälsorisk för hundratalsmiljoner människor. 

Hungern i världen har stigit under de senaste tre åren och återgår nu till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan. Den här bakåtgående trenden är en tydlig varning om att mer måste göras snarast om det globala målet om att avskaffa hunger skall kunna nås innan 2030. 

Situationen förvärras i Sydamerika och i de flesta regioner i Afrika. Den nedåtgående trenden i minskning av undernäring som pågått i Asien ser ut att kraftigt sakta in. 

Den årliga FN-rapporten visar hur klimatvariationer påverkar regnmönster och jordbrukssäsonger, samt klimatextremer såsom torka och översvämningar. De i sin tur är några utav de drivande krafterna bakom ökningen av hunger, tillsammans med konflikt och ekonomiska nedgångar. 

“Varningssignalerna som visar på försämrad livsmedelsförsörjning och höga nivåer av olika former av felnäring, är tydliga tecken på att det krävs mycket arbete för att säkerställa att de mest utsatta får hjälp på vägen till att nå de globala målen kring livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition,” säger ledarna för FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s World Food Programme (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) i den gemensamma rapporten.

”Det är avgörande att vi accelererar och utökar insatserna för att stärka motståndskraften samt klimatanpassningsförmågan i livsmedelssystem och människors inkomstkällor från klimatvariationer samt extremväder om vi skall nå en värld utan hunger och felnäring i alla dess former innan 2030,” sa ledarna. 

Klimatvariationers och extremers påverkan på hunger

Klimatförändringar underminerar skörden av grödor såsom vete, ris och majs i tropiska och varma klimat. Om inte klimatmotståndskraften förstärks förväntas detta förvärras ytterligare när temperaturer ökar och blir mer extrema.  

Analysen i rapporten visar att förekomsten av undernäring, och antalet undernärda människor, tenderar att vara högre i länder som är utsatta för klimatextremer. Undernäring är än mer vanligt förekommande där populationer, som till stor del är beroende av jordbrukssystem som är högsensitiva för regn och temperaturvariationer, utsätts för extrema klimat.  

Temperaturavvikelser i jordbruk och odlingsarealer var fortsatt högre än det långsiktiga genomsnittet mellan 2011–2016. Detta har resulterat i mer vanligt förekommande perioder med extrem värme under de senaste fem åren. Regnsäsongerna förändas också med förtidiga eller försenade säsonger och med ojämna fördelningar av regn inom en årstid. 

Skadorna på jordbruksproduktionen bidrar till underskott i livsmedelstillgänglighet. Det i sin tur ger vidare effekter som orsakar livsmedelsprishöjningar och inkomstförluster som minskar människors tillgång till livsmedel. 

Små framsteg i att avskaffa alla former av felnäring

Rapporten visar att framstegen i att minska växthämning bland barn har varit väldigt små. Nära 151 miljoner barn under fem, var under 2017 för korta för deras ålder på grund av felnäring. Det går jämföra med 165 miljoner barn 2012. Globalt stod Afrika för 39 procent och Asien för 55 procent av all växthämning blandbarn.  

Förekomsten av avmagring bland barn förblir extremt hög i Asien där nästan ett av tio barn under fem väger för lite i förhållande till deras längd. Det går jämföra med ett barn på 100 i Latinamerika och Karibien. 

Rapporten beskriver det som ”skamligt” att en av tre kvinnor i reproduktiv ålder globalt lider av anemi. Det har betydande hälso- och utvecklingskonsekvenser för både kvinnor och deras barn. Det finns ingen region där förekomsten av anemi minskar bland kvinnor i reproduktiv ålder, och förekomsten i Afrika och Asien är nästan tre gånger så hög än i Nordamerika.

Nivåerna av exklusiv amning i Afrika och Asien är 1,5 gånger så hög än i Nordamerika där endast 26 procent av alla spädbarn under sex månader ammas exklusivt. 

Den andra sidan av hunger: fetma ökar

Fetma bland vuxna förvärras och mer än en av åtta vuxna i världen är drabbade av fetma. Problemet är mest signifikant i Nordamerika, men även i Afrika och Asien ses uppgående trender, visar rapporten. 

Undernäring och fetma samexisterar i många länder, ibland kan de till och med finnas i samma hushåll. Dålig tillgång till näringsrika livsmedel på grund av den högre kostnaden, stressen av att leva med en otrygg livsmedelsförsörjning, samt fysiologiska anpassningar till livsmedelsbrist hjälper till att förklara varför familjer som lever med en otrygg livsmedelsförsörjning har en högre riskfaktor för övervikt och fetma. 

Uppmaning till åtgärder

Rapporten uppmanar till att implementera och utöka interventioner riktade till att garantera tillgång till näringsrik mat och för att bryta den intergenerationella cykeln av felnäring. Policys måste ge särskild uppmärksamhet till de grupper som är de mest utsatta för de skadliga konsekvenserna av dålig livsmedelstillgång: spädbarn, barn under fem år, skolbarn, tonårsflickor och kvinnor. 

Samtidigt behöver ett hållbart skifte ske mot jordbruks- och livsmedelssystem som tar hänsyn till nutrition och som kan leverera säkra och högkvalitativa livsmedel för alla. 

Rapporten uppmanar också till större satsningar på att stärka klimatmotståndskraften genom policys som förespråkar klimatförändringsanpassning och lindring samt katastrofrisksreducering.

Viktiga fakta och siffror

  • Antalet hungriga människor i världen 2017: 821 miljoner, 1 av 9 människor i världen

o   I Asien: 515 miljoner

o   I Afrika: 256,5 miljoner

o   I Latinamerika och Karibien: 39 miljoner

  • Barn under fem som är drabbade av växthämning (för korta för sin ålder): 150,8 miljoner (22,2%)
  • Barn under fem som är drabbade av avmagring (väger för lite i förhållande till sin längd): 50,5 miljoner (7,5%)
  • Barn under fem som är överviktiga (väger för mycket i förhållande till sin längd): 38,3 miljoner (5,6%)
  • Procent av kvinnor i reproduktivålder som drabbats av anemi: 32,8%
  • Procent av spädbarn under 6 månader gamla som ammades exklusivt: 40,7%
  • Vuxna som lider av fetma: 672 miljoner (13%, 1 av 8 vuxna)

Till redaktionen

Ledarna för de FN-organisationer som släpper dagens rapport är: José Graziano da Silva, generaldirektör FAO; Gilbert F. Houngbo, president IFAD; Henrietta H. Fore, Executive, direktör UNICEF; David Beasley, verkställande direktör WFP; och Tedros Adhanom Ghebreyesus, verkställande direktör WHO.

Rapporten utgör en del av det arbete som följer framstegen mot det andra globala målet, ingen hunger, vilket har som mål att avskaffa hunger, främja tryggad livsmedelsförsörjning och avskaffa alla former av felnäring innan 2030. Rapporten följer också framstegen på sex av sju globala nutritions mål från World Health Assembly.

Förra årets rapport observerade tre faktorer som låg bakom den senaste ökningen i hunger: konflikt, klimat och ekonomiska nedgångar. Den gav framförallt en djup analys av konflikters roll. I år fokuserar rapporten på klimatvariationer och extremer för att förklara observerade trender i livsmedelsförsörjning. Kopplingen mellan klimatvariationer och extremer till klimatförändringar ligger bortanför vad denna rapporten behandlar.